Administració de comunitats

 • Gestió comptable, econòmica i financera.
 • Assemblees ordinàries i extraordinàries.
 • Anàlisi de despeses comunitàries.
 • Gestió i reclamació d’impagats.
 • Servei d’urgències.
 • Resolució de sinistres i averies.

Assegurances

 • Oferim una amplia gamma de productes de la companyia Allianz Seguros, tant per a particulars com empreses.
 • Assegurances de cotxe, moto, llar, salut, plans de pensions, estalvis, etc.
 • Assegurances per a autònoms, pymes i grans empreses.

Laboral

 • Assessorament Jurídic, especialitzat en matèria laboral i Seguretat Social.
 • Assessorament personalitzat en la contractació de personal (estudi del cost laboral previ a la contractació, bonificacions de Seguretat Social, modalitats contractuals, etc.).
 • Assessorament en contractació de personal estranger. Estudi i tramitació d’expedients, sol.licitud permisos de treball i renovació dels mateixos.
 • Altes i baixes de personal davant la Tresoreria General de la Seguretat Social. Confecció i transmissió de liquidacions de Seguretat Social mitjançant el sistema RED.
 • Assessorament, estudi i tramitació de tot tipus de prestacions de la Seguretat Social.
 • Tramitació de processos d’Incapacitat Temporal derivats de contingències comuns o professionals. Seguiment periòdic i llistat trimestral d’absentisme laboral.
 • Càlcul i confecció de nòmines amb estudi detallat de complements salarials i extrasalarials. Possibilitat d’editar nòmines “confidencials”.
 • Confecció de declaracions mensuals, trimestrals i anuals de retencions practicades a compte de l’IRPF (a nòmines, professionals, etc.). Edició dels certificats individualitzats a cada treballador de les retencions practicades en còmput anual.
 • Resumen de costos laborals con disseny adaptat a les necessitats comptables del client per centres de cost, centres de treball, etc. Possibilitat de remissió dels mateixos via telemàtica llegible directament per l’ordinador del client.
 • Gestió de transferències bancàries per el pagament d’havers mitjançant suport informàtic o llistat remesa.
 • Assessorament i tramitació de subvencions en matèria laboral i autoocupació.
 • Servei de diagnosi i auditoria laboral.
 • Assessorament e intervenció en conflictes i sancions.
 • Actuacions en representació de la empresa en negociació de convenis col.lectius, així com en la mediació de conflictes individuals o col.lectius davant els òrgans institucionals laborals: Jutjat de lo Social, Departament de Treball, Inspecció de treball, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social, etc.
 • Assessorament personalitzat en les pròpies instal•lacions del client, així com possibilitat de connexió des de el sistema informàtic del nostre client amb el nostre sistema per la obtenció d’informació de la seva empresa: resums estadístics, llistats de personal, impressió de nòmines, contractes de treball, prorrogues, etc.

Recursos humans

 • Selecció de personal.
 • Estudi de les possibilitats d´utilització d´ETT,s.
 • Assessorament en l´elaboració de plans formatius.
 • Estudis d´absentisme.
 • Valoració de llocs de treball.

Prevenció

 • Disseny de la gestió i política preventiva de l’empresa.
 • Assessorament en l’elaboració d’avaluacions de riscos.
 • Col.laboració amb delegats de prevenció i Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
 • Elaboració de plans formatius en matèria de prevenció de riscos.
 • Informació en matèria preventiva prèvia a la contractació dels treballadors.
 • Investigació d’accidents de treball.

Fiscal

 • Planificació i assessorament dels aspectes fiscals de l’empresa. Confecció de liquidacions tributaries d’activitats empresarials i professionals, en periodicitat mensual, trimestral y/o anual, segons correspongui, respecte dels tributs aplicables al tràfic empresarial (Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegeix, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, etc.).
 • Gestió de cens i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Actuació en representació de l’empresa davant l’Administració Tributaria, en particular en els processos d’inspecció i gestió.

Mercantil

 • Assessorament e informació sobre projectes d’empresa, alternatives societaries i projectes de viabilitat empresarial, així com disseny i tramitació d’operacions societaries.
 • Confecció de comptes anuals.
 • Modificació de Estatuts Socials adaptats a les necessitats societaries.
 • Assistència i assessorament en Juntes Generals, Consells d’Administració, etc.
 • Confecció de tot tipus de contracte en l’àmbit mercantil.

Econòmica-financera

Confecció d’estudis econòmics sobre la situació econòmic-financera de l’empresa, seguiment de resultats, i planificació de la activitat empresarial (pressupostos, seguiment i control de desviacions).

Comptable

Portar i controlar integralment de la comptabilitat de l’empresa per els nostres mitjans tècnics.

Assessorament en la gestió comptable realitzada per la pròpia empresa. Seguiment, supervisió, tancament comptable, ajustos i regularitzacions de la mateixa, si es necessari s’efectuen desplaçaments a les pròpies oficines de l’empresa client amb la finalitat de resoldre qüestions o casuístiques concretes.